نکاتی مهم در طراحی و صفحه آرایی مجله


مجله ها باید به گونه ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی*که فرد در مجله فروشی ها به هزاران مجله نگاه می افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده میشود. تا آنجا که صفحه آرائی و طراحی به هم مربوط می شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشم گیری با هم متفاوتند. بدون تردید، عناصر بصری اساسی ـ در هر مورد ـ یکسان هستند: فضای سفید، تصاویر، نوع نمایش، نوع متن و برخی تزئینات تایپوگرافی. حتی می توان گفت که؛ وظایف اساسی در هر دو وسیله ارتباطی یکسان است، مسلماً افرادی که روزنامه و مجله را صفحه آرائی می کنند سعی در ترغیب و تداوم توجه خواننده ها دارند. اما این گفته ی آخر بسیار ساده انگاری است. روزنامه ها با حقایق سر و کار دارند و اشتیاق طبیعی برای خواندن اخبار در وجود خواننده ها وجود دارد و آن ها را به آن سمت سوق می دهد. بیشتر مجله ها با سرگرمی، و تجدید نظریات سر و کار دارند. درحالی که روزنامه ها ممکن است سی آیتم یا بیشتر در هر صفحه، مطلب داشته باشند، مجلات، اغلب چند صفحه را به یک مقاله اختصاص میدهند و هنگامی که ظاهر مجلات مطرح باشند؛ مورد توجه افراد نکته سنج تر قرار میگیرد. کاغذ نا مرغوب، تصویرسازی ضعیف، صفحات سرهم بندی شده عموماً قابل قبول نیستند. حداکثر استفاده از تکنیکهای گرافیکی در جذب خواننده، تنها یک امر مطلوب برای مجله ها نیست بلکه، امری ضروری است. بنابراین، اگرچه قواعد تایپوگرافی و طراحی ممکن است همانند باشند، ولی کاربرد آن ها باید متفاوت باشد. اصول صفحه آرائی مجلات به تبلیغات نزدیکتر است تا به روزنامه ها. در هر مورد، تلاش فراوانی شده است تا بیشترین قدرت فروش از طریق استفاده از بهترین تکنیکهای بصری به دست آید.
مجله ها باید به گونه ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی*که فرد در مجله فروشی ها به هزاران مجله نگاه می افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می شود، مشخص می گردد و رمز کار؛ عکس های تمام رنگی، کاغذ مرغوب و تصویرسازیهای پرزرق و برق هستند و این تأکید وقتی بیشتر آشکار می شود که مجله به هر دلیلی در موقعیت پرمخاطره ای بیفتد. مجلاتی که در دهه های ۵۰ و ۶۰ د رمقابله با تلویزیون به سختی ضربه خوردند، در استفاده افراطی از تایپوگرافی و تجربه های طراحی زیاده روی کردند. اینکه تا چه حد این گونه تغییرات در ظاهر مجلات میتواند در زنده نگه داشتن آن ها اثربخش باشد، مشخص نیست، لکن تردیدی نیست که استفاده قوی از تکنیکهای گرافیکی در صورتی که مجله ای بخواهد به حداکثر موفقیت دست یابد امری ضروری است. دشوار است که به توان بحث صفحه آرائی دوره ای و طراحی را در حد اصول اساسی محدود کرد. با این وجود برقرار کردن ارتباط بین فرم فیزیکی و عملکرد مجله میتواند نقطه شروعی برای پیشنهادات در طراحی مجله فراهم سازد که بتواند با گذشت زمان موفق باشد.


اصل اول در صفحه*آرائی مجله "عملکرد"

یافتن عملکردهای صفحه آرائی مجله ها نه دشوار و نه منحصر به فرد است. عملکردها به طور خلاصه عبارتند از:
۱) جلب نمودن سریع خواننده به مجله یا بخشی از آن
۲) تداوم توجه: تا خواننده بتواند و بخواهد مطالب ارائه شده را بخواند. هر صفحه*آرائی، آشکارا باید در هر دو زمینه موفق باشد. اگر توجه خواننده جلب نشود، شکست مطلق است، و اگر توجه فرد تداوم نیابد یا به دلیلی خواننده از خواندن اجتناب کند، موفقیت عملکرد اول فاقد ارزش خواهد بود. شاید مهمترین عناصر جلب توجه؛ رنگ، عکس، تصویرسازی و عناوین باشد. ابزار جلب توجه هر چه که باشد، عامل نگه دارند ی چشم باید سریعاً کار خود را انجام دهد. یک خوانندهٔ بالقوه که مجله را ورق میزند بیشتر از ۱۰ ثانیه برای این کار وقت نمی گذارد. اگر توجه او، در این مدت زمان جلب نشود، از آن میگذرد. رنگ به طور اخص مؤثر است چون شخص را در معرض عکس العمل سریع قرار میدهد. مجله های تصویری مانند "زندگی" ـ life ـ و "نگاه" ـ look ـ عکسها را به عنوان اولین ابزار جلب توجه قرار میدادند. تأثیر آن ها در صفحه آرائی مجله ها آن قدر چشم گیر بوده که صدها مجله عمدتاً از عکس به عنوان جلب توجه استفاده می کنند. بسیاری از مجلات پشت سر هم برای برای اغلب مقالاتشان از یک لی اوت استاندارد استفاده می کنند (عکس بزرگ با زیرنویس که با تیتر و متن ادامه می یابد) (تصویر مجله life) چیدمان با این کلیشه برای اثربخش بودن مکرر به حد کافی ساده و قابل اجراست. فرمول عکس، زیرنویس، تیتر، متن در انواع مجلات موفق بوده، زیرا این فرمول برای همان دو هدف اصلی ساختار مجله طراحی شده اند. این امر بستگی به یک عکس بزرگ جذاب دارد که نگاه خواننده را به خود جلب کند و در وهله ٔ دوم موضوع متن که در ترتیبی منطقی قرار گرفته باشد تا بتواند توجه خواننده را حفظ نماید. بعد از عکس میتوان انتظار داشت که خواننده برای توضیح به زیرنویس آن توجه کند، به وسیله عنوان، خواننده ترغیب میشود و عنوان، مانند فلش او را به متن مقاله هدایت میکند.
سرتیتر ها یا عناوین، به ویژه هنگامی که با فضای سفید زیادی همراه باشند میتوانند توجه خواننده را به اندازه کافی حفظ کند و در او اشتیاق ایجاد کند. سر تیترها و عنوان، همراه با عکسها و تصاویر بسیار مؤثرند و هم چنین کار خود را هم به تنهائی انجام میدهند.

__________________
گاه گمان نمیکنی ولی میشود/گاه نمیشود،که نمیشود،که نمیشود
گاه هزاردوره دعا بی اجابت است/گاه نگفته قرعه به نام تو میشود
گاه گدا گدای گدایی و بخت نیست/گاه تمام شهر گدای تو میشود
/ 0 نظر / 408 بازدید